• +48 55 221 20 00
 • sekretariat@zbk.elblag.pl

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Zarządu Budynków Komunalnych w Elblągu

Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zarządu Budynków Komunalnych w Elblągu

Data publikacji strony internetowej: 2020-01-10

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie oceny własnej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Zarząd Budynków Komunalnych

ul. Ratuszowa 4, 82-300 ELBLĄG

tel.: 55 221 2000, fax: 55 221 2083, e-mail: sekretariat@zbk.elblag.pl

 

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego GUS

_________________________________________________________________________________________________

Dostępność architektoniczna

 

Obiekt: Zarząd Budynków Komunalnych, Elbląg ul. Ratuszowa 4

 1. Budynek trzykondygnacyjny. Do budynku prowadzi jedno wejście. Wejście nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku. Przy budynku znajduje się parking zamknięty, bez wyznaczonych miejsc dla niepełnosprawnych.
 2. W budynku nie ma windy.
 3. Dla osób niepełnosprawnych  poruszających się na wózku nie są dostępne wszystkie pomieszczenia biurowe.
 4. Brak jest toalet dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękiem osoby niewidome lub słabowidzące. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 7. W budynku nie ma oznaczeń w języku Braillea, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 8. Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

Obiekt: Punkt Obsługi Najemców Nr I, Elbląg ul. Jaśminowa 3-5-7

 1. Budynek przy ul. Jaśminowej 3-5-7 jest dwukondygnacyjny. Siedziba ZBK znajduje się
  na parterze. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście od strony podwórka jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 2. Przed wejściem do budynku znajduje się parking wewnętrzny, na którym nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, jednakże swobodnie można na nim zaparkować.
 3. W budynku nie ma windy.
 4. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze na parterze.
 5. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze – toaleta jest przystosowana dla osób poruszających się na wózkach.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 8. W budynku nie ma oznaczeń w języku Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 9. Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

Obiekt:  Punkt Obsługi Najemców nr II, Elbląg ul. Malborska 32

 1. Budynek parterowy, do którego prowadzi jedno wejście. Wejście posiada podjazd przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku. Wejście na teren obiektu zabezpieczone jest bramkami.
 2. Przy budynku brak jest wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 3. Dla osób niepełnosprawnych  poruszających się na wózku dostępne są wszystkie pomieszczenia biurowe.
 4. Brak jest toalet dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękiem osoby niewidome lub słabowidzące. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 7. W budynku nie ma oznaczeń w języku Braillea, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 8. Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

Obiekt: Dział Windykacyjno-Czynszowy, Elbląg ul. Hetmańska 31

 1. Do budynku prowadzą trzy wejścia: Od strony ul. 1000-Lecia, po przeciwległej stronie od strony wjazdu do autokomisu/parkingu strzeżonego, oraz od podwórka przez klatkę schodową. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. Wejście od strony wjazdu do autokomisu/parkingu przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych – posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.
 2. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 3. Pomieszczenia Zarządu Budynków Komunalnych znajdują się na parterze budynku oraz na trzecim piętrze. Do pomieszczeń znajdujących się na III piętrze prowadzą schody nie przystosowane dla osób poruszających się na wózkach.
 4. W budynku nie ma windy.
 5. Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia znajdujące się na parterze budynku.
 6. Budynek nie posiada toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 8. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 9. W budynku nie ma oznaczeń w języku Braillea, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 10. Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

Obiekt: Zespół Obiektów Handlowych, Elbląg ul. Płk. Dąbka 99B

 1. Budynek parterowy. Do budynku prowadzi jedno wejście. Wejście nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 2. Na terenie targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka 99B wyznaczone są 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych – ok. 20 m. od wejścia do budynku.
 3. W budynku nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych.
 4. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 6. W budynku nie ma oznaczeń w języku Braillea, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 7. Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

Obiekt: Budynek Szaletu publicznego mieszczący się na terenie targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka 99B w Elblągu

 1. Budynek parterowy. Do budynku prowadzi jedno wejście. Wejście jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 2. W budynku znajduje się jedna  toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 3. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 4. Na terenie targowiska miejskiego przy ul. Płk. Dąbka 99B wyznaczone są 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych – ok. 20 m. od wejścia do budynku.
 5. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 6. W budynku nie ma oznaczeń w języku Braillea, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 7. Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

Obiekt: Budynek Szaletu publicznego mieszczący się na terenie miasteczka handlowego przy ul. Armii Krajowej w Elblągu

 1. Budynek parterowy. Do budynku prowadzą dwa wejścia – toaleta damska i męska. Wejścia nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
 2. Przed budynkiem i na terenie miasteczka przy ul. Armii Krajowej nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 3. Nie ma toalet  przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 4. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 6. W budynku nie ma oznaczeń w języku Braillea, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych  i słabowidzących.
 7. Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.