Struktura ZBK

 

Dyrektor

Artur Adamczuk

Główny Księgowy


 

Elżbieta Gajek

 


D z i a ł   K s i ę g o w o ś c i

 

ul. Ratuszowa 4

Z-ca Głównego Księgowego

Kierownik

Katarzyna Dziwosz

D z i a ł   A d m i n i s t r a c y j n o  - O r g a n i z a c y j n y

 

ul. Ratuszowa 4

Kierownik

Anna Przybyła

D z i a ł  W i n d y k a c y j n o  - C z y n s z o w y

 

ul. Hetmańska 31

Kierownik

Wojciech Sikut

P u n k t  O b s ł u g i  N a j e m c ó w  Nr  I

 

ul. Jaśminowa 3-5-7

Kierownik

Karolina Greń

P u n k t  O b s ł u g i  N a j e m c ó w  Nr  II

 

ul. Malborska 32

Kierownik

Paweł Domżał

Z e s p ó ł  O b i e k t ó w  H a n d l o w y c h

 

ul. Płk. Dąbka 99B

Kierownik

Ewa Barańska