Reklamy - podstawy prawne

 

Procedura i zasady umieszczania reklam na budynkach i terenach gminnych: (ustawa o drogach publicznych, ustawa - Prawo Budowlane)

 

Pozwolenia na budowę wymagają:

 

I. tablice i urządzenia reklamowe znajdujące się na obiektach wpisanych do rejestru zabytków (art. 36 ust1 ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami)

 

II. reklamy świetlne i podświetlane usytuowane poza obszarem zabudowanym (art. 45 ust 1 pkt 7 ustawa o ruchu drogowym)

Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na:


III. instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym; (art. 29 ust2 pkt 6 – Prawo budowlane)


Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga (trybie ustawy Prawo budowlane):


IV. wykonywanie robót budowlanych,  polegających na instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych,  z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlonych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym (art. 29 ust 2 pkt 6 -Prawo budowlane)


V. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie,  pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (art. 32 ust. 4 pkt 2 -Prawo budowlane), oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nie uzupełnienia - wnosi sprzeciw, w drodze decyzji.

 

VI. Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

 

VII. Właściwy organ może nałożyć, w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia,   jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:

 

 • zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia;
 • pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków;
 • pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych;
 • wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Zasady w trybie ustawy o drogach publicznych.

 

VIII. Zarządca drogi wydaje zgodę, przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych (art. 42 ust 4 ustawa o drogach publicznych).

IX. Obiekty budowlane przy drogach powinny być usytuowane w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni co najmniej: (art. 43 ust 1 Ustawa o drogach publicznych)

 

 


Rodzaj drogi

W terenie zabudowy

Poza terenem zabudowy

1.


Autostrada

30 m

50 m

2.


Droga ekspresowa

20 m

40 m

3.
Droga ogólnodostępna:

 


a) krajowa

10 m

25 m

b) wojewódzka, powiatowa

8 m

20 m

c) gminna

6 m

15 m

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze, o której mowa w ust. 1 lp. 3 tabeli, w odległości mniejszej niż określona w ust. 1, może nastąpić wyłącznie za zgodą zarządcy drogi, wydaną przed uzyskaniem przez inwestora obiektu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem budowy albo wykonywania robót budowlanych. Przepis art. 38 ust. 3 stosuje się odpowiednio. (art. 43 ust 2 ustawa o drogach publicznych).

 

X. Przepisu ust. 2 tj. „przebudowa lub remont obiektów  lub urządzeń budowlanych wymaga zgody zarządcy drogi, a w przypadku gdy planowane roboty są objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, również uzgodnienia projektu budowlanego” nie stosuje się przy sytuowaniu reklam poza terenem zabudowy. ( art. 43 ust3 ustawa o drogach publicznych).


Ogólne zasady warunkujące umieszczenie reklam na budynkach i terenach gminnych:


a)      reklama nie może dominować nad formą obiektu architektonicznego, na którym ma być umieszczona

 

b)      reklama ma spełniać funkcje:

 

 • wypełniające – możliwe do zagospodarowania wolne fragmenty elewacji
 • uzupełniające – elewacje w sposób wyważony architektonicznie i plastycznie

c) reklama nie może naruszać ładu przestrzennego ani dopuszczać zniszczenia budynku na którym ma być umieszczona

 

d) reklam nie może być umieszczana na terenach podlegających ochronie w zakresie zarządzania przestrzenią miejską jaka jest np. Stare Miasto w Elblągu

 

e) umieszczone reklamy powinny być zlokalizowane w witrynach bądź elewacjach obiektów, w których mieszczą się reklamowane usługi.

 

f) forma reklam powinna być dostosowana odpowiednio do wielkości obiektów, bądź witryny i indywidualnie uzgodniona ze służbami konserwatorskimi oraz Departamentem Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu

 

g) budynek na którym ma być umieszczona reklam powinien być w należytym stanie estetycznym

 

Podstawowe elementy na które zwraca Departament Urbanistyki i Architektury przy wydawaniu zgody na umieszczenie reklam:

 

 • wielkość reklamy ( forma)
 • prawidłowe rozmieszczenie reklamy na terenie bądź budynku
 • wystrój architektoniczny
 • kompozycja obiektu oraz jego poszczególnych elewacji
 • estetykę elewacji budynku oraz otoczenie wokół którego się znajduje
 • skala obiektu
 • ład przestrzenny

Zobowiązania inwestora:

 

 • Prowadzenie robót pod nadzorem osoby posiadającej wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
 • zabezpieczenie terenu robót budowlanych przed dostępem osób trzecich
 • uporządkowania elewacji po wykonaniu robót oraz doprowadzenia elewacji do stanu pierwotnego, po zdemontowaniu reklamy.