Czynsze - Zniżka dochodowa

 

Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu informuje, że od dnia 01.01.2013 roku możliwe będzie uzyskanie obniżki czynszu z tytułu osiągania niskich dochodów w gospodarstwie domowym, która będzie udzielana na okres 12 miesięcy w przypadku lokatorów:

 

  • posiadających tytuł prawny do lokalu tj. ważną umowę najmu lokalu,
  • korzystających bezumownie z lokalu pod warunkiem zawarcia i realizowania umowy ugody na spłatę zadłużenia w ratach lub dokonania całkowitej spłaty zadłużenia,
  • którzy uzyskali decyzję o odroczeniu terminu spłaty zadłużenia,
  • zamieszkujących w lokalach, co do których nie nabywaja uprawnień do najmu z mocy prawa lub na podstawie odrębnej uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, chyba że uzyskali pozytywną opinię Społecznej Komisji Mieszkaniowej o przydział lokalu zamiennego zgodnie z normą zaludnienia i nie posiadają zadłużenia w bieżących oplatach.

Obniżka czynszu z tytułu osiągania niskich dochodów w gospodarstwie nie przysługuje w lokalach socjalnych i pomieszczeniach tymczasowych oraz w przypadku nielegalnego zamieszkiwania (tj. lokali zajętych samowolnie lub podnajmowanych) lub prowadzenia w lokalu działalności gospodarczej.

 

Obniżka czynszu z tytułu osiągania niskich dochodów w gospodarstwie domowym udzielana będzie tylko do powierzchni normatywnej lokalu tj.:

 

35 m2 w lokalu jednoosobowym,

40 m2 w lokalu dwuosobowym,

45 m2 w lokalu trzyosobowym,

55 m2 w lokalu czteroosobowym,

65 m2 w lokalu pięcioosobowym,

70 m2 w lokalu sześcioosobowym a w razie zamieszkiwania większej liczby osób powierzchnię powiększa się o 5 m2 dla każdej kolejnej osoby. W przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, to w/w powierzchnię użytkową zwiększa się o 15 m2 niezależnie od liczby osób niepełnosprawnych zamieszkałych w lokalu.

 

Obniżka udzielana będzie na wniosek użytkowników lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Elbląg według kryteriów określonych w poniższej tabeli:

 

Dochód w gospodarstwie jednoosobowym

Dochód na jedną osobę w gospodarstwie wieloosobowym

Obniżka dochodowa stawki bazowej czynszu w %

do 1.375,00 zł brutto

 

do 935,00 zł brutto na osobę

 

30%

od 1.375,01 zł brutto do 1.650,00 zł brutto

 

od 935,01 zł brutto do 1.100,00 zł brutto na osobę

 

20%

od 1.650,01 zł brutto do 2.200,00 zł brutto

 

od 1.100,01 zł brutto do 1.650,00 zł brutto na osobę

10%

 

Podstawą ustalenia wysokości osiąganych dochodów są dochody członków gospodarstwa domowego za okres trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku wskazane w deklaracji stanowiącej załącznik do wniosku w rozumieniu art. 3 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 966 wraz z późniejszymi zmianami).

 

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 i 2354), dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998, 1076, 1544 i 2245), dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. poz. 1540), oraz świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529). Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 i 1579)

 

Druki wniosku o udzielenie obniżki czynszu z tytułu osiągania niskich w gospodarstwie domowym wraz deklaracją dostępne są od 01.10.2012 roku w Dziale Windykacyjno-Czynszowym ZBK przy ulicy Hetmańskiej 31. Informacji w zakresie dotyczącym udzielania przedmiotowej obniżki czynszu oraz dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku udzielają pracownicy Działu Windykacyjno-Czynszowego ZBK oraz Punktów Obsługi Najemców przy ulicy Jaśminowej 3-5-7 (PON I) oraz Malborskiej 32 (PON II).

 

 

DRUKI DO POBRANIA:   WNIOSEK O OBNIŻKĘ CZYNSZUDEKLARACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW