Windykacja - Program Oddłużeniowy

 

PROGRAM ODDŁUŻENIOWY


Obowiązuje wyłączenie dłużników, którzy do dnia 31.12.2012 r. złożyli wnioski o przystąpienie do

Programu Oddłużeniowego.


Mając na uwadze interes publiczny oraz w celu udzielenia pomocy w przezwyciężaniu trudności osobom i rodzinom, które znalazły się w ciężkiej sytuacji życiowej i materialnej i nie są w stanie spłacić zaległych należności oraz w celu zmotywowania lokatorów do regularnego wnoszenia opłat za korzystanie z lokali mieszkalnych w ramach Kompleksowego Programu Naprawczego wprowadza się Program Oddłużeniowy.

 

O oddłużenie mogą ubiegać się osoby, które:

1. spełnią odpowiednie kryteria dochodowe uzależnione od wysokości najniższej emerytury,

2. zajmują lokale o odpowiedniej powierzchni użytkowej,

3. złożą wniosek o oddłużenie w terminie wydłużonym do dnia 31 grudnia 2012 r.,

4. w czasie realizacji programu opłaty za korzystanie z lokalu będą wnosić na bieżąco i w pełnej wysokości,

5. spłacą należną kwotę objętą porozumieniem w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy,

6. w przypadku przedłożenia w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania porozumienia, propozycji zamiany zajmowanego lokalu na lokal o niższym czynszu lub niższym standardzie użytkowym bądź mniejszej powierzchni użytkowej albo o powierzchni normatywnej uprawniającej do otrzymania dodatku mieszkaniowego, dłużnik dokona tej zamiany w ciągu 3 miesięcy od daty przedłożenia przez wynajmującego propozycji;

 

Warunki umorzenia należności głównej i odsetkowej w zależności od dochodów uzyskanych w okresie ostatnich

3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku:

Umorzenie 70% należności głównej i 100% odsetek

W gospodarstwie jednoosobowym średni dochód nie przekracza 125% najniższej emerytury (obecnie 998,98 zł).

W gospodarstwie wieloosobowym średni dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 85% najniższej emerytury (obecnie 679,30 zł).
Umorzenie 60% należności głównej i 100% odsetek
W gospodarstwie jednoosobowym średni dochód nie przekracza 150% najniższej emerytury (obecnie 1198,77 zł). W gospodarstwie wieloosobowym średni dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 100% najniższej emerytury (obecnie 799,18 zł).
Umorzenie 50% należności głównej i 100% odsetek
W gospodarstwie jednoosobowym średni dochód nie przekracza 200% najniższej emerytury (obecnie 1598,36 zł). W gospodarstwie wieloosobowym średni dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 150% najniższej emerytury (obecnie 1198,77 zł).
Umorzenie 100% należności odsetkowej
O umorzenie mogą ubiegać się dłużnicy, którzy zalegają wyłącznie w spłacie odsetek, bądź dłużnicy, którzy w okresie obowiązywania programu dokonali spłaty należności głównej wraz z ewentualnymi kosztami postępowań sądowych i komorniczych, pod warunkiem terminowego wnoszenia opłat bieżących w okresie 12 miesięcy.
Umorzenie 50% należności ogółem

1. O umorzenie może ubiegać się dłużnik, który dokona jednorazowej spłaty 50% należności ogółem.

2. W okresie 12 miesięcy od dokonania zapłaty należności dłużnik będzie terminowo wnosił opłaty bieżące.

"Za dochód [...o którym mowa w powyższej tabeli...] uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r." - podstawa prawna art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)

 

Powierzchnia użytkowa w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego uprawniająca do przystąpienia do programu (nie większa niż):

1) 35 m2 - dla 1 osoby,

2) 40 m2 - dla 2 osób,

3) 45 m2 - dla 3 osób,

4) 55 m2 - dla 4 osób,

5) 65 m2 - dla 5 osób,

6) 70 m2 - dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2;

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 214 z późń. zm.).

 

Wniosek o przystąpienie do Programu Oddłużeniowego - pobierz...

 

Ze szczegółami funkcjonowania Programu Oddłużeniowego można zapoznać się w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 426/2012 r. Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 10 września 2012 r. zmieniającego Zarządzenie w sprawie wykonania uchwały RM Nr XII/329/2012 z dnia 14.02.2012 r. w zakresie wdrożenia Kompleksowego Programu Naprawczego skierowanego do zadłużonych użytkowników lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Elbląg. Aby pobrać plik Zarządzenia kliknij tutaj.

 

Zarządzenie nr 567/2012 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie wykonania uchwały RM Nr XII/329/2012 z dnia 14.02.2012 r. w zakresie wdrożenia Kompleksowego Programu Naprawczego skierowanego do zadłużonych użytkowników lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Elbląg. Aby pobrać plik Zarządzenia wydłużającego termin przyjmowania wniosków o oddłużenie do 31.12.2012 r. - kliknij tutaj.

 

Zarządzenie nr 261/2013 Pełniącego Funkcje Organów Miasta Elbląg działającego za Prezydenta z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie wykonania uchwały RM Nr XII/329/2012 z dnia 14.02.2012 r. w zakresie wdrożenia Kompleksowego Programu Naprawczego skierowanego do zadłużonych użytkowników lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Elbląg. Aby pobrać plik Zarządzenia kliknij tutaj.

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Elbląg Nr 650 z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie wykonania uchwały RM Nr XII/329/2012 z dnia 14.02.2012 w zakresie wdrożenia Kompleksowego Programu Naprawczego skierowanego do zadłużonych użytkowników lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Elbląg. Aby pobrać plik Zarządzenia kliknij tutaj.