Reklamy - procedury

 

ZASADY WYNAJMOWANIA LUB WYDZIERŻAWIANIA
POWIERZCHNI  BUDYNKÓW  I GRUNTÓW POD REKLAMĘ

OBOWIĄZUJĄCE W ZARZĄDZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W ELBLĄGU

 


Zarząd Budynków Komunalnych informuje, że istnieje możliwość umieszczania reklam na budynkach i terenach gminnych administrowanych przez nasz zakład.

I. PROCEDURA  ZAŁATWIANIA  SPRAWY

1. Osoby zainteresowane umieszczeniem swojej reklamy w pierwszej kolejności powinni złożyć podanie przy ulicy Ratuszowej 4 w Elblągu w sekretariacie ( I piętro).  W podaniu należy zamieścić następujące informacje:

 

 • nazwa, dokładny adres, numer kontaktowy podmiotu lub osoby fizycznej wyrażającej chęć umieszczenia reklamy,
 • adres obiektu lub terenu, na którym planowane jest umieszczenie reklamy z informacją o dokładnej jej lokalizacji ( szkic lub zdjęcie przyszłej reklamy - wizualizacja)
 • dokładne wymiary reklamy
 • rodzaj nośnika, na którym zostanie umieszczona reklama


2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku dotyczącego miejsca umieszczenia reklamy, przed uzyskaniem ostatecznej zgody oraz zawarciem z ZBK umowy zainteresowani zobowiązywani są do:

 

 • uzyskania pozytywnej opinii Plastyka Miejskiego przy Departamencie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu,
 • uzyskania pozytywnej opinii Departamentu Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu, jeżeli lokalizacja reklamy znajduje się w pobliżu drogi publicznej,
 • w przypadkach umieszczenia reklam na budynkach lub terenach objętych ochroną konserwatorską  niezbędna jest również  zgoda Miejskiego Konserwatora Zabytków.

procedura – podstawy prawne – otwórz...

 

3. Uzyskanie powyższych pozytywnych opinii i złożenie ich w ZBK przy ul. Ratuszowej 4 skutkować będzie zawarciem z nami umowy na najem ściany budynku lub dzierżawę terenu pod reklamę na czas oznaczony do 3 lat z możliwością zawierania kolejnych umów według stawek określonych w aktualnie obowiązującym Zarządzeniu Nr 188 Prezydenta Miasta Elbląga z dnia 28 czerwca 2010 roku.

4. W przypadku, gdy o tą samą lokalizację w tym samym czasie wystąpi więcej niż jeden zainteresowany – ZBK  ogłosi i przeprowadzi przetarg ograniczony na wynajem lub dzierżawę; cena wywoławcza – za 1 metr kwadratowy nie mniejsza niż określona w cenniku. Warunki przetargu umieszczane będą każdorazowo w zakładce na naszej stronie internetowej.

5. W przypadku atrakcyjnych lokalizacji ustalonych przez ZBK – ZBK uzyska wymagane opinie i uzgodnienia  z Urzędu Miejskiego i ogłosi oraz przeprowadzi przetarg publiczny nieograniczony  na wynajem lub dzierżawę; cena wywoławcza – za 1 metr kwadratowy nie mniejsza niż określona w cenniku. Warunki przetargu umieszczane będą każdorazowo w zakładce na naszej stronie internetowej.

Dopuszczalne formy reklam:

 

 • grafika na elewacji,
 • tablice reklamowe ścienne (bilbordy, banery, kasetony),
 • tablice (banery) reklamowe na stelażach,
 • jednostronne nośniki reklamowe na gruncie,
 • dwustronne nośniki reklamowe na gruncie,
 • inne formy – według uzgodnienia.


PROPOZYCJE LOKALIZACYJNE

 

 • BUDYNKI      -    wynajem powierzchni ścian
 • TERENY        -    dzierżawa gruntu

 

 

Reklama której treść lub sposób przedstawienia są sprzeczne z przepisami prawa

lub dobrymi obyczajami nie może być eksponowana.

 

CENNIK  OPŁAT

 

Opłaty za ekspozycję reklam określa załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 188/2010 Prezydenta Miasta Elbląga z dnia 28 czerwca 2010 roku (Tabela nr V). Zgodnie z w/w Zarządzeniem wysokość czynszu za dzierżawę terenu pod reklamę oraz umieszczenie reklamy na budynku nie może być niższa niż 24,40 zł brutto.

 

Owórz cennik...