• +48 55 221 20 00
  • sekretariat@zbk.elblag.pl

Historia ZBK

Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu zanim otrzymał swą aktualną nazwę i formę organizacyjną przeszedł na przełomie lat wiele zmian.

I tak:

1. Tymczasowy Zarząd Państwowy pismem z dnia 4 stycznia 1946 roku po raz pierwszy przekazał budynki i inne nieruchomości w zarząd Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Elblągu.

2. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej Uchwałą nr 1/2 z dnia 3 stycznia 1951 roku powołało Zarząd Nieruchomości Miejskich, który w dniu 25 czerwca 1951 roku zmienił nazwę na Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych. Jednak datę 3 stycznia 1951 uznaje się za moment utworzenia tej jednostki.

3. Dnia 5 lutego 1965 roku Uchwałą nr 24/65 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Elblągu utworzyło 11 ADM-ów (Rejonów) działających w ramach M.Z.B.M., jako wydzielone komórki organizacyjne, samobilansujące, działające na zasadach pełnego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego w oparciu o własne plany techniczno - ekonomiczno-finansowe.

4. Do roku 1975, jeszcze kilkakrotnie M.Z.B.M. ulegał zmianom organizacyjnym polegającym na zmniejszeniu ilości rejonów bądź zmianom jednostki nadrzędnej.

5. W dniu 15 stycznia 1975 roku WZGKiM pismem BOO/NP./79/75 dokonał zmiany nazwy przedsiębiorstwa na P.G.M. - Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej oraz ROEB (Rejony Obsługi Eksploatacji Budynków). Struktura ta obejmowała 7 ROEB-ów podporządkowanych bezpośrednio Kierownikowi Działu Eksploatacji. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej, do końca 1990 roku czyli do momentu utworzenia Zarządu Budynków Komunalnych, przeszło wiele zmian organizacyjnych:

a. przejęto a następnie przekazano działalność administracyjną Tolkmicka wraz z podległymi wsiami do PGKiM w Braniewie,

b. utworzono pion Dyrektora Finansowego,

c. utworzono sekcję przygotowania produkcji,

d. wprowadzono pogotowie techniczne całodobowe,

e. utworzono 5 Rejonów Obsługi Mieszkańców (ROM) oraz grup remontowych.

6. Zarząd Budynków Komunalnych (ZBK) powołany został Uchwałą Rady Miejskiej nr VI/20/90 z dnia 22.10.1990 roku jako zakład budżetowy wyodrębniony organizacyjnie, prowadzący swoją działalność statutową od dnia 1 stycznia 1991 roku w oparciu o plan ekonomiczno-finansowy. Podstawowym celem działalności ZBK było i jest administrowanie/ zarządzanie budynkami, lokalami i nieruchomościami stanowiących Gminny Zasób Nieruchomości.

7. Z dniem 01 stycznia 2022 roku na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Elblągu nr XIX/573/2021 z dnia 23 września 2021r. przekształcono zakład budżetowy w jednostkę budżetową pod nazwą „Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu". ZBK realizuje zadania w zakresie gospodarowania w imieniu Miasta powierzoną częścią miejskiego zasobu nieruchomości, w tym: zasobem mieszkaniowym, gminnymi obiektami użytkowymi oraz administracyjnymi. Przedmiotem działań jednostki jest w szczególności prowadzenie administracji budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, zabezpieczenie prawidłowej eksploatacji oraz utrzymanie sprawności technicznej i użytkowej budynków, lokali, infrastruktury; ustalanie potrzeb i ich realizacja w zakresie remontów budynków, rozbiórek, zadań inwestycyjnych; wykonywanie funkcji właścicielskich w imieniu Miasta we wspólnotach mieszkaniowych; administrowanie targowiskiem miejskim oraz obiektami handlowymi stanowiącymi własność Miasta. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy. ZBK pokrywa wydatki z budżetu Miasta a uzyskane dochody odprowadza na rachunek Miasta. Przy wydatkowaniu środków publicznych ZBK jest obowiązany stosować zasady i procedury określone w ustawie o zamówieniach publicznych.