• +48 55 221 20 00
  • sekretariat@zbk.elblag.pl

Wsparcie mieszkańców zadłużonych

PROGRAM REALIZACJI ŚWIADCZEŃ WZAJEMNYCH - ODPRACOWANIE ZALEGŁOŚCI

Program Realizacji Świadczeń Wzajemnych adresowany jest do zadłużonych użytkowników lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Elbląg będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Przedmiotem Programu jest świadczenie różnych czynności rzeczowych, zastępczo, w zamian za należności z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych, określone jako płatność pieniężna. Program Realizacji Świadczeń Wzajemnych obejmuje wykonywanie świadczeń na rzecz ZBK jak również miejskich jednostek organizacyjnych nie będących spółkami prawa handlowego.

Świadczenia rzeczowe wykonywane w ramach Programu Realizacji Świadczeń Wzajemnych obejmują:

1. Świadczenia porządkowe (zewnętrzne):

1) grabienie liści i zbieranie ich do worków foliowych lub w pryzmy gotowe do wywozu wraz z załadunkiem na samochód,

2) pielęgnacja zieleni w tym usuwanie chwastów, pielenie klombów, koszenie trawników, itp., oczyszczanie krawężników dróg parkowych z darniny, ręczne oczyszczanie chodników i placów z darniny z załadunkiem, usuwanie odrostów drzew, przycinanie drzew i krzewów wraz z zebraniem gałęzi i załadunkiem, pielenie terenu między mogiłami, porządkowanie zaniedbanych mogił,

3) oczyszczanie terenu z zalegających nieczystości, utrzymywanie porządku, itp., przygotowanie terenu do magazynowania kruszywa, surowców, towarów, itp.,

4) odśnieżanie ręczne i usuwanie oblodzeń oraz błota pośniegowego,

5) drobne zadania konserwatorskie na placach zabaw,

6) malowanie ścian, stolarki, bram, ogrodzeń, itp.,

7) oczyszczanie słupów ogłoszeniowych,

8) zrywanie reklam ze słupów oświetleniowych,

9) prace porządkowo - rozbiórkowe, roboty budowlane, konserwatorskie, naprawcze, itp., inne prace wynikające z charakteru działalności ZBK i miejskich jednostek organizacyjnych;

2. Świadczenia porządkowe (wewnętrzne):

1) sprzątanie budynków, pomieszczeń, korytarzy, sal, toalet, ścieranie kurzy, mycie okien, pranie firan, itp.,

2) sprzątanie strychów, piwnic z zalegających przedmiotów, porządkowanie garaży i magazynów,

3) załadunek i wyładunek ruchomości w trakcie prowadzenia czynności eksmisyjnych, rozładunek i załadunek towarów, sprzętów, itp., prace przy transporcie wewnętrznym, przenoszenie mebli, sprzętów, itp.,

4) malowanie lokali i pomieszczeń, roboty budowlane, konserwatorskie, naprawcze, itp., prace porządkowo-rozbiórkowe, itp., inne, wynikające z charakteru działalności ZBK i innych miejskich jednostek organizacyjnych,

5) plombowanie wodomierzy;

3. Inne świadczenia:

1) roznoszenie zakopertowanej korespondencji za pokwitowaniem na liście,

2) obsługa szatni,

3) przeprowadzanie dzieci przez miejsca niebezpieczne;

4. Pomocnicze świadczenia (biurowe):

1) drobne pomocnicze czynności biurowe;

5. Projekt "Dozorca" w budynkach 100% gminnych:

1) czynności porządkowe w okresie letnim,

2) zadania dozorcy w okresie zimowym,

3) inne drobne świadczenia gospodarcze;

Osoby wykonujące świadczenia w ramach Programu pomniejszają zaległości czynszowe w zależności od rodzaju świadczenia od 8,00 zł do 25,00 zł za godzinę pracy lub w przypadku:

  • roznoszenia zakopertowanej korespondencji za pokwitowaniem - 8,00 zł za sztukę,
  • roznoszenie zakopertowanej korespondencji bez pokwitowania - 4,00 zł za sztukę,
  • oczyszczania słupów ogłoszeniowych - 50,00 zł za sztukę,
  • zrywania reklam ze słupów oświetleniowych - 2,00 zł za sztukę,
  • plombowania wodomierzy - 8,00 zł za sztukę;

Formularz zgłoszeniowy dla osób zainteresowanych przystąpieniem do Programu Realizacji Świadczeń Wzajemnych

Wypełniony formularz składa się we właściwym ze względu na adres zamieszkania Punkcie Obsługi Najemców.

Zarządzenie Nr 440/2022 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 4 października 2022 r. w sprawie Programu Realizacji Świadczeń Wzajemnych

Aktualny cennik oraz wykaz rzeczowy świadczeń wykonywanych w ramach Programu Realizacji Świadczeń Wzajemnych znajduje się w ww. Zarządzeniu.

Szczegółowych informacji w sprawie funkcjonowania Programu udzielają właściwe ze względu na adres zamieszkania Punkty Obsługi Najemców:

PUNKT OBSŁUGI NAJEMCÓW NR I

ul. Jaśminowa 3-5-7, tel. 55 221-20-10

PUNKT OBSŁUGI NAJEMCÓW NR II

ul. Malborska 32, tel. 55 221-20-20