zbk_logo
A
A
A
A
A
A
A

Rozkładanie na raty

ROZKŁADANIE NA RATY ZALEGŁOŚCI NA ZASADACH OGÓLNYCH

Jeżeli lokator ze względu na trudną sytuację materialną nie był w stanie systematycznie opłacać należności za korzystanie z lokalu może wystąpić z wnioskiem o rozłożenie długu na dogodne raty. Przy składaniu wniosku o rozłożenie na raty należności nieprzekraczających kwoty 10 000,00 zł wymagane jest przedstawienie dokumentów potwierdzających dochody wszystkich osób zamieszkujących w lokalu z okresu trzech ostatnich miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku, takich jak np.:

  • zaświadczenia o dochodach netto wystawione przez pracodawcę,
  • aktualne decyzje o przyznaniu/waloryzacji renty lub emerytury,
  • decyzje o wysokości świadczeń uzyskiwanych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  • decyzje o wysokości świadczeń wypłacanych przez Departament Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Elblągu,
  • inne dokumenty potwierdzające otrzymywanie alimentów, zasiłków, stypendiów, dodatków (z wyłączeniem mieszkaniowego), zapomóg, itp.,
  • w przypadku osób bezrobotnych wymaga się przedstawienia zaświadczenia o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy wraz z informacją o przyznanym prawie do zasiłku z tytułu pozostawania bez pracy oraz informacji o propozycjach otrzymania pracy; od osób bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy wymaga się przedstawienia stosownego zaświadczenia o niezarejestrowaniu w Urzędzie pracy;

Od lokatorów ubiegających się o umorzenie należność lub o rozłożenie na raty należności przekraczających kwotę 10 000,00 zł dodatkowo przy składaniu stosownego wniosku wymaga się przedstawienia deklaracji PIT (z widoczną pieczątką wpływu) złożonych do właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego lub zaświadczeń wystawionych przez właściwego miejscowo naczelnika Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanych dochodów przez wszystkie osoby zamieszkujące w lokalu.

Wniosek dot. zaległości do 10.000,00 zł

Wniosek dot. zaległości powyżej 10.000,00 zł

Wnioski wraz załącznikami należy składać w Dziale Windykacyjno-Czynszowym przy ul. Hetmańskiej 31 w Elblągu.

Uchwała nr XXVIII/543/2017 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 7 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Elbląg oraz jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organu i osób do tego uprawnionych.

Uchwała nr XVI/468/2021 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18 marca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasta Elbląg oraz jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organu i osób do tego uprawnionych.