• +48 55 221 20 00
  • sekretariat@zbk.elblag.pl

Zniżka dochodowa

Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu informuje, że od dnia 01.01.2013 roku możliwe będzie uzyskanie obniżki czynszu z tytułu osiągania niskich dochodów w gospodarstwie domowym, która będzie udzielana na okres 12 miesięcy w przypadku lokatorów:

  • posiadających tytuł prawny do lokalu tj. ważną umowę najmu lokalu,
  • korzystających bezumownie z lokalu pod warunkiem zawarcia i realizowania umowy ugody na spłatę zadłużenia w ratach lub dokonania całkowitej spłaty zadłużenia,
  • którzy uzyskali decyzję o odroczeniu terminu spłaty zadłużenia,
  • zamieszkujących w lokalach, co do których nie nabywaja uprawnień do najmu z mocy prawa lub na podstawie odrębnej uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, chyba że uzyskali pozytywną opinię Społecznej Komisji Mieszkaniowej o przydział lokalu zamiennego zgodnie z normą zaludnienia i nie posiadają zadłużenia w bieżących oplatach.

Obniżka czynszu z tytułu osiągania niskich dochodów w gospodarstwie nie przysługuje w lokalach socjalnych i pomieszczeniach tymczasowych oraz w przypadku nielegalnego zamieszkiwania (tj. lokali zajętych samowolnie lub podnajmowanych) lub prowadzenia w lokalu działalności gospodarczej.

Obniżka czynszu z tytułu osiągania niskich dochodów w gospodarstwie domowym udzielana będzie tylko do powierzchni normatywnej lokalu tj.:

35 m2 w lokalu jednoosobowym,

40 m2 w lokalu dwuosobowym,

45 m2 w lokalu trzyosobowym,

55 m2 w lokalu czteroosobowym,

65 m2 w lokalu pięcioosobowym,

70 m2 w lokalu sześcioosobowym a w razie zamieszkiwania większej liczby osób powierzchnię powiększa się o 5 m2 dla każdej kolejnej osoby. W przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, to w/w powierzchnię użytkową zwiększa się o 15 m2 niezależnie od liczby osób niepełnosprawnych zamieszkałych w lokalu.

Obniżka udzielana będzie na wniosek użytkowników lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Elbląg według kryteriów określonych w poniższej tabeli:

Dochód w gospodarstwie jednoosobowym

Dochód na jedną osobę w gospodarstwie wieloosobowym Obniżka dochodowa stawki bazowej czynszu w %

do 1.563,60 zł brutto

do 1.063,24 zł brutto na osobę 30%

od 1.563,61 zł brutto do 1.876,32 zł brutto

od 1.063,25 zł brutto do 1.250,88 zł brutto na osobę 20%

od 1.876,33 zł brutto do 2.501,76 zł brutto

od 1.250,89 zł brutto do 1.876,32 zł brutto na osobę 10%

 

Podstawą ustalenia wysokości osiąganych dochodów są dochody członków gospodarstwa domowego za okres trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku wskazane w deklaracji stanowiącej załącznik do wniosku w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r.,  poz. 2133 wraz z późniejszymi zmianami).

Informacji w zakresie dotyczącym udzielania przedmiotowej obniżki czynszu oraz dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku udzielają pracownicy Działu Windykacyjno-Czynszowego ZBK oraz Punktów Obsługi Najemców przy ulicy Jaśminowej 3-5-7 (PON I) oraz Malborskiej 32 (PON II).

DRUKI DO POBRANIA:   WNIOSEK O OBNIŻKĘ CZYNSZU WRAZ Z DEKLARACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW